Bibi-Ka-Makbara, Aurangabad

Aurangabad Caves, Aurangabad

Nasik Caves, Nasik

Ajanta Caves, Aurangabad

Ellora Caves, Aurangabad

Quila-I-Shakin, Daulatabad Fort, Aurangabad

उत्खनन

उत्खनन का वर्ष

जिला

सर्वास्थति

एजेंसी

सांस्कृतिर संग्रह प्राप्त

1952-53

धुलिया

बहल

मा़ पू़़ स़

प्रारंभिक ताम्पाषणिक संस्कृति,मध्यकालीन मराठा संस्कृति

1954-55

धुलिया

प्रकाश

,,

मध्य पाषण कालीन संस्कृती

1954-55

अहमदनगर

नेवासा

डेकन कॉलेज, पुणे

नव ताम्रपाषाण कालीन

1955-56

अहमदनगर

नेवासा

,,

गोदावरी-प्रवरा नदी घाटी

1956-57

जलगाँव

टेकडवाड़ा

मा़ पू़़ स़

मा़ पू़़ स़

1956-57

धुलिया

बडल

मा़ पू़़ स़

प्रारंभिक ताम्रपाषणिक संस्कृति,मध्यकालीन मराठा संस्कृति

1957-58

ओस्मनाबाद

टेर

महाराष्ट्र शासन

ऐतिहासिक संस्कृति३००-१०० बी़ सी़

1958-59

अहमदनगर

दायमाबाद

मा़ पू़़ स़

नव ताम्रपाषणिक मासवा- जोरवे संस्कृति

1959-60

धुलिया

सावतदा

मा़ पू़़ स़

ताम्रपाषणिक संस्कृति

1959-60

धुलिया

बडुरुपा

मा़ पू़़ स़

ताम्रपाषणिक संस्कृति

1959-60

अहमदनगर

नेवासा

डेकन कॉलेज, पुणे

ताम्रपाषणिक संस्कृति

1960-61

रना

चंदोली

,,

,,

1961-62

नागपूर

जुनापानी

मा़ पू़़ स़

महापाषण संस्कृति

1961-62

अमरावती

कौडिन्यपूर

महाराष्ट्र शासन

ऐतिहासिक संस्कृति

1964-65

पूना

सोनगाँव

ढक्कन कॉलेज, पुणे

ताम्रपाषण राल

1965-66

औरंगाबाद

पैठन

महाराष्ट शासन

ऐतिहासिक संस्कृति

1966-67

नागपूर

पौनार

नागपूर विश्विद्यालय

ऐतिहासिक संस्कृति

1966-67

अहमदनगर

चिरकी नाला

कारवे अनुसंधात परिषद

मध्य पाषाण युग

1967-68

नागपूर

तएत घाट

नागपूर विश्वविद्यालय

मध्य पाषण संस्कृति

1968-69

ओसमानाबाद

टेर

महाराष्ट्र शासन

ऐतिहासिक संस्कृति एल

1968-96

नागपूर

खाप

नागपूर विश्वविद्यालय

मध्य पाषाण एल

1968-96

भंडारा

पवनी

मा़ पू़़ स़

ऐतिहासिक संस्कृति

1969-70

पूना

इनामगाँव

दस्कन कॉलेज

ताम्पाषणिक संस्कृति

1970-71

परभणी

डोंगर खेड़ा

मा़ पू़़ स़

मध्य पाषाण युग

1970-71

नांदेड

भटेगाँव

मा़ पू़़ स़

पैलिपोतिखिर संस्कृति

1970-71

नागपूर

महुएजहटी

नागपूरविश्वविद्यालय

मध्य पाषण कालीन संस्कृति